Stypendia w Lublinie dla studentów – cudzoziemców (сz. 2)

Stypendia w Lublinie dla studentów – cudzoziemców (сz. 2)

Stypendium Rządu Rzeczypospolitej Polskiej

Rząd Polski przyznaje studentom i stażystom stypendia, na podstawie porozumień dwustronnych. Stypendyści RP są zwolnieni z opłat za studia. Coroczne limity miejsc określają umowy międzynarodowe. Stypendium przyznawane jest na poszczególne lata studiów, przez okres nie dłuższy, niż określony przez Senat danej Uczelni czas trwania danych studiów lub szkoleń.

Więcej tutaj

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Zgodnie z ustawą z dn. 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, studenci mogą się ubiegać o następujące świadczenia przyznawane z dotacji MNiSW :
– stypendium socjalne – przyznawane jest studentom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej;
– stypendium rektora dla najlepszych studentów – może otrzymać student, który osiągnie za rok studiów wysoką średnią ocen, lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym;
– stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych – przyznawane jest studentom, którzy posiadają orzeczony stopień niepełnosprawności;
– zapomogę losową.

Więcej tutaj

Stypendium Fundacji Kościuszkowskiej

Fundacja udziela stypendiów młodzieży i naukowcom z Polski i USA, kieruje wymianą naukową, a także prowadzi działalność informacyjną i popularyzatorską w zakresie dziejów kultury i nauki polskiej. Przyznawane stypendium obejmuje środki na utrzymanie oraz dodatkowe fundusze na naukę i badania. Stypendium jest przeznaczone dla studentów oraz naukowców będących obywatelami Stanów Zjednoczonych.

Więcej tutaj

Program stypendialny Semper Polonia

Program opieki stypendialnej Fundacji SEMPER POLONIA, adresowany jest do młodzieży polskiego pochodzenia, studiującej w krajach swojego zamieszkania.
Celem powołanego w ramach Fundacji programu stypendialnego jest m.in:
– aktywizacja oświatowo-zawodowa Polaków oraz osób o polskim pochodzeniu którzy mieszkają poza granicami Polski;
– wykorzystanie umiejętności i doświadczeń wykształconych młodych ludzi o polskim pochodzeniu, w celu promowania polskich osiągnięć kulturalnych jak i gospodarczych, które mają na celu rozwój kontaktów pomiędzy Polską a krajami w których zamieszkują.

Więcej tutaj

Program Stypendialny im. Lane’a Kirklanda

Program Stypendialny im. Lane’a Kirklanda jest programem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, administrowanym przez Polsko-Amerykańską Komisję Fulbrighta. Głównym założeniem programu, jest dzielenie się polskimi doświadczeniami w zakresie transformacji systemowej. Działanie to zawiera się w dwusemestralnych studiach uzupełniających w polskich szkołach wyższych, które połączone są ze stażami w instytucjach państwowych i prywatnych, trwającymi od 2 do 4 tygodni.

Więcej tutaj

Stypendium im. Stanisława Grabskiego

Pomoc studentom mającym polskie pochodzenie, przybywających z państw byłego Związku radzieckiego, od lat udziela Fundacja Wileńszczyzna z Partnerami Programu. Udzielana pomoc ma nie tylko charakter finansowy, ale również ma na celu udzielenie możliwości korzystania z konferencji, kursów, szkoleń oraz praktyk.

Więcej tutaj

Stypendia Wschodnie

Warto zwrócić uwagę także na możliwości oferowane przez Studium Europy Wschodniej UW, a dokładniej na działający od 2011 roku, konkurs na odbycie „Specjalistycznych Studiów Wschodnich UW”. Są to dwuletnie studia magisterskie, dla kandydatów pochodzących z krajów byłego ZSRR oraz byłego obozu komunistycznego.

Więcej tutaj

Stypendium im. Piotra Mroczyka – UMCS

Bardzo interesujący jest Fundusz stypendialny im. Piotra Mroczyka, zmarłego w 2007 roku ostatniego dyrektora Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa. Owy Fundusz, utworzony został przez Fundację „Zacny Uczynek”, jako wyraz uznania m.in. dla edukacji oraz nauki w sferze życia uniwersyteckiego, w szczególności ich roli w aspekcie pogłębiania współpracy, eliminowaniu podziałów i istniejących nierówności. Stypendium kierowane jest o studentów studiujących stacjonarnie studia jednolite magisterskie, II stopnia oraz studiów doktoranckich. W szczególności, ze względu na Patrona wspomnianego stypendium, preferowanym kierunkiem jest dziennikarstwo, jednakże dotyczy także studentów politologii stosunków międzynarodowych czy filozofii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej.

Więcej tutaj