• polski
  • angielski
  • ukraiński
  • rosyjski

Co to jest FIPP?

Fundacja Instytut na rzecz Państwa Prawa jest organizacją pozarządową utworzoną przez polskich i amerykańskich prawników związanych z Wydziałem Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Powstała na przełomie 2001 i 2002 roku, w celu wspierania inicjatyw zmierzających do podnoszenia świadomości prawnej społeczeństwa, podnoszenia kwalifikacji zawodowych prawników, promowania prawa europejskiego i idei integracji europejskiej, działania na rzecz ochrony praw człowieka i reformy systemu edukacji prawniczej.

Fundacja od początku swej działalności promuje ideę bezpłatnego poradnictwa prawnego i edukacji klinicznej. Główne działania Fundacji koncentrują się na bezpłatnym poradnictwie prawnym, szkoleniu prawników i edukacji prawnej społeczeństwa. Jednocześnie dzięki wielu kontaktom z organizacjami poza granicami kraju Fundacja uczestniczy w projektach prawno-porównawczych. Od 2004 roku Fundacja aktywnie uczestniczy w świadczeniu porad prawnych na rzecz cudzoziemców ubiegających się o status uchodźcy w Polsce. W 2007 r. w ramach Fundacji rozpoczęło swoją działalność Centrum Prawo w Interesie Publicznym (Public Interest Law Resource Center) oraz Lubelskie Centrum Bezpłatnych Porad Prawnych im. Eweliny Milczanowskiej. Od 2009 roku przy FIPP działa Biblioteka Migracyjna jako jeden z przejawów Lubelskiej Regionalnej Sieci Wsparcia Imigrantów, założonej przez Fundację.

Misją Instytutu na rzecz Państwa Prawa jest podejmowanie działań prowadzących do pełniejszej realizacji zasady państwa prawnego zawartej w art. 2 Konstytucji RP. Poprzez polski przykład chcemy wspierać również wprowadzanie tych standardów w innych krajach, w których trwają przemiany demokratyczne.

Idea państwa prawa jest kamieniem węgielnym w rozwoju społeczeństwa opartego na: szacunku dla jednostki, ochronie praw człowieka oraz wolności i demokracji. Fundacja zamierza podnosić te standardy poprzez szkolenia, kampanie ponoszące świadomość prawną społeczeństwa, oraz rozwijanie i prowadzenie innowacyjnych programów w tym obszarze. Podejmuje też aktywną współpracę ze środowiskami prawniczymi, organizacjami pozarządowymi, odpowiednimi organami administracji publicznej oraz organizacjami o podobnych celach.


 CELE FUNDACJI

 1. Propagowanie standardów państwa prawa
 2. Podnoszenie świadomości prawnej społeczeństwa
 3. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych prawników
 4. Promocja prawa europejskiego i idei integracji europejskiej
 5. Działanie na rzecz ochrony praw człowieka
 6. Promowanie polskich doświadczeń w transformacji ustroju państwowego w krajach postkomunistycznych
 7. Wspieranie systemu edukacyjnego w zakresie propagowania zasad państwa prawa
 8. Reforma systemu edukacji prawniczej
 9. Wyeliminowanie korupcji z życia publicznego
 10. Wspieranie inicjatyw na rzecz pogłębienia idei niezależności sędziowskiej
 11. Pomoc prawna w zakresie dochodzenia przed sądem oraz organami administracji publicznej praw jednostek
 12. Przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu osób znajdujących się w trudnej sytuacji, w szczególności z powodu ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, przemocy w rodzinie, alkoholizmu, narkomanii, zwolnienia z zakładu karnego, migracji lub uchodźctwa
 13. Ochrona praw konsumentów