• polski
    • angielski
    • rosyjski
    • ukraiński

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Administratorem moich danych osobowych będzie Fundacja Instytut na rzecz Państwa Prawa, organizacja pozarządowa (KRS:0000085688, NIP: 7122708867, REGON: 432322189). Siedziba Fundacji Instytut na rzecz Państwa Prawa znajduje się w Lublinie, ul. Chopina 14/70, 20-023 Lublin.

2. Mogę kontaktować się w sprawie ochrony danych osobowych z administratorem w następujący sposób:
a)listownie: ul. Chopina 14/70, 20-023 Lublin;
b) telefonicznie: 81 743 68 00;
c) za pośrednictwem poczty elektronicznej: e-mail: rodo@panstwoprawa.org.

3. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu Lublin MigraTeam, współfinansowanego ze środków z Funduszu, Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach FAMI.

4. W celu potwierdzenia kwalifikowalności wydatków w projekcie będą przetwarzane moje dane osobowe takie jak: imię (imiona), nazwisko obywatelstwo / kraj pochodzenia, seria i numer dokumentu zezwalającego na pobyt na terytorium RP wraz z dokumentem potwierdzającym cel pobytu oraz inne dane niezbędne do realizacji projektu.

5. Podanie danych jest warunkiem koniecznym otrzymania wsparcia, a odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu.

6. Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, za wyjątkiem działań kontrolnych i audytowych zleconych przez instytucje Unii Europejskiej.

7. Moje dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

8. Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznam, że przetwarzanie moich danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

9. Moje dane osobowe będą przechowywane do końca okresu obowiązkowego przechowywania dokumentacji projektowej. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

10. Zbierane przez Administratora dane osobowe przetwarzane są w sposób zgodny z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1.