POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Fundacja Instytut na rzecz Państwa Prawa, organizacja pozarządowa, z siedzibą w Lublinie (KRS: 0000085688, NIP: 7122708867, REGON: 432322189). Fundacja Instytut na rzecz Państwa Prawa jest organizacją pozarządową utworzoną w celu wspierania inicjatyw zmierzających do podnoszenia świadomości prawnej społeczeństwa, podnoszenia kwalifikacji zawodowych prawników, promowania prawa europejskiego i idei integracji europejskiej, działania na rzecz ochrony praw człowieka i reformy systemu edukacji prawniczej.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pocztą tradycyjną pod adresem: Fundacja Instytut na rzecz Państwa Prawa, ul. Chopina 14/70, 20-023 Lublin, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: rodo@panstwoprawa.org

3. Państwa dane osobowe są gromadzone i przetwarzane przez Administratora tylko i wyłącznie w celu podejmowanej w interesie publicznym działalności Fundacji (imię i nazwisko oraz adres poczty elektronicznej) zostały zgromadzone przez Administratora w trakcie wieloletniej działalności i są wykorzystywane tylko i wyłącznie w celu informowania o podejmowanej w interesie publicznym działalności Fundacji.

4. Zbierane przez Administratora dane osobowe przetwarzane są w sposób zgodny z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1.

5. W każdej chwili mogą Państwo samodzielnie zrezygnować z dalszego otrzymywania wiadomości od Administratora danych lub zaktualizować swoje dane. W obu przypadkach prosimy o kontakt z Inspektorem Danych Osobowych.

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu również prawo do:
6.1. żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
6.2. żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
6.3. żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
6.4. żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
6.5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
6.6. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7. W celu skorzystania z praw wymienionych w punkcie 6. prosimy o kontakt z Inspektorem Danych Osobowych.

8. Państwa dane nie są udostępniane podmiotom zewnętrznym.

9. Administrator zapewnia o zachowaniu należytej staranności przy ochronie Państwa danych.

10. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe.

11. Pani/ Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat od daty ostatniego kontaktu lub do końca okresu obowiązkowego przechowywania dokumentacji projektowej.

12. Profilowanie: W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.