500 plus na każde dziecko w rodzinie

500 plus na każde dziecko w rodzinie

Zmiany w regulacjach dotyczących świadczenia wychowawczego tzw. 500 plus.

Od 1 lipca można składać w formie elektronicznej, zaś od 1 sierpnia w formie papierowej, wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego także na pierwsze dziecko, bez warunku spełnienia kryterium dochodowego (dotychczas mogły skorzystać ze świadczenia wyłącznie rodziny, w których dochód na jedną osobę w rodzinie nie przekraczał 800 złotych, bądź gdy członkiem rodziny było dziecko niepełnosprawne -1200 złotych). Przypomnijmy, że o świadczenie wychowawcze mogą starać się również cudzoziemcy zamieszkujący na terytorium Polski z członkami swoich rodzin, jeżeli zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci z dnia 11 lutego 2016 roku (Dz.U. z 2016 r. poz. 195):

-stosuje się co do nich przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
-uprawnienie to wynika z dwustronnych umów międzynarodowych o zabezpieczeniu społecznym, wiążących Polskę,
-cudzoziemcy, którzy przebywają w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, wydanym w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji,
-cudzoziemcy którzy posiadają kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”, za wyjątkiem tych, którzy otrzymali zezwolenie na pracę na terytorium państwa członkowskiego (za wyjątkiem celu pobytu: studia lub praca sezonowa, posiadających zezwolenie na pracę na okres krótszy niż 6 miesięcy, czy posiadający prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy)
-cudzoziemcy przebywający na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa lub mobilności długoterminowej bądź korzystający z mobilności krótkoterminowej pracownika kadry kierowniczej, specjalisty lub pracownika odbywającego staż w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa (na warunkach określonych ustawą)
-cudzoziemcy zamieszkujący w Polsce z członkami rodzin, chyba że otrzymali zezwolenie na pobyt i pracę na okres nieprzekraczający dziewięciu miesięcy, za wyjątkiem sytuacji w których przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym określają inaczej
-cudzoziemcy przebywający na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia badań naukowych lub zezwolenia na pobyt czasowy w celu mobilności długoterminowej naukowca, cudzoziemcy posiadający wizę krajową w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych (korzystanie z mobilności krótkoterminowej naukowca, za wyjątkiem: zezwolenia na pobyt czasowy na okres nieprzekraczający 6 miesięcy o ile przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym nie określają inaczej)
Prawo do świadczenia 500 plus przysługuje w/w osobom, jeżeli zamieszkują w Polsce przez okres otrzymywania świadczenia o ile przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym nie określają inaczej.