Działalność gospodarcza w Polsce

Jeśli jesteś cudzoziemcem i chcesz prowadzić działalność gospodarczą w Polsce, pamiętaj, że jego rodzaj – forma prawna zależy od posiadanej przez Ciebie podstawy pobytu w Polsce Oznacza to, że jeśli chcesz rozpocząć działalność gospodarczą na takich samych zasadach jak obywatel polski (samozatrudnienie / prowadzenie indywidualnej działalności gospodarczą), powinieneś:

 • posiadać zezwolenie na pobyt stały;
 • posiadać zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE
 • mieć status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą;
 • mieć zgodę na pobyt ze względów humanitarnych lub zgodę na pobyt tolerowany
 • korzystać z ochrony czasowej w Polsce;
 • posiadać zezwolenia na pobyt czasowy wydane na podstawie:

– studiów;
– badań naukowych;
– łączenia rodzin;
– innych okoliczności, na podstawie art. 186 ust. 1 pkt 3, 4 i 7 Ustawy o Cudzoziemcach z dnia 12 grudnia 2013 r. (Dz.U. z 2020 r. Poz. 35);

 • mieć ważną Kartę Polaka;
 • posiadać zezwolenia na pobyt czasowy i pozostawać w związku małżeńskim z obywatelem polskim zamieszkałym na terytorium Polski
 • posiadać zezwolenie na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej, wydane na podstawie kontynuacji działalności gospodarczej zarejestrowanej w CEIDG
 • być członkiem rodziny, art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2019 r. poz. 293), który dołącza do obywateli państw członkowskich bądź z nimi przebywający
 • przebywać w Polsce na podstawie potwierdzenie złożenia wniosku o zezwolenie na pobyt czasowy lub stały, lub umieszczonego w Twoim dokumencie podróży odcisku stempla, będącego potwierdzeniem złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobytu rezydenta długoterminowego UE, jeżeli bezpośrednio przed złożeniem tego wniosku, byłeś uprawniony do podjęcia i wykonywania działalności gospodarczej na podstawie wcześniej wspomnianych celów wydania zezwolenia na pobyt czasowy (za wyjątkiem zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej, wydanego na podstawie kontynuacji działalności gospodarczej zarejestrowanej w CEIDG).

Niestety, jeśli nie posiadasz jednego z wymienionych zezwoleń, możesz prowadzić działalność gospodarczą w Polsce tylko poprzez rejestrację firmy w następujących formach:

 • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • spółka komandytowa
 • spółka akcyjna
 • spółka komandytowo-akcyjna

W razie dodatkowych pytań, zachęcamy do kontaktu mailowego: migrant@panstwoprawa.org