Lubelskie uczelnie rozpoczęły przygotowania do nowego roku akademickiego.

Lubelskie uczelnie rozpoczęły przygotowania do nowego roku akademickiego. Niektóre uczelnie zdecydowały się na mieszany system nauczania.

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Uczelnia zdecydowała się na wspomniany system nauczania zdalnego. Będą też organizowane wycieczki terenowe dla studentów pierwszego roku oraz dla tych, którzy potrzebują specjalistycznego sprzętu i oprogramowania. Zajęcia wychowania fizycznego będą odbywać się na salach gimnastycznych. Do 14 września dziekani poszczególnych wydziałów muszą złożyć ostateczne decyzje dotyczące organizacji studiów na uczelni.

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Władze Uczelni zadecydowały o formie kształcenia na nowy rok akademicki. Staże kliniczne dla studentów weterynarii, ćwiczenia laboratoryjne i zajęcia z wychowania fizycznego będą odbywały się w tradycyjnej formie. W szczegółowych zaleceniach czytamy między innymi o obowiązku dezynfekcji rąk czy zasłaniania ust i nosa podczas poruszania się po budynkach uczelni. Nauczyciele nie mają obowiązku noszenia maseczek na zajęciach, jeśli utrzymują bezpieczną odległość. Studenci są również zachęcani do używania wyłącznie własnych przyborów i zachowywania bezpiecznej odległości.

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Na Uniwersytecie Medycznym wykłady tradycyjne odbywać się będą wyłącznie na zajęciach klinicznych lub w Centrum Symulacji Medycznych. Kierownicy poszczególnych oddziałów i klinik mogą ubiegać się o przeprowadzenie całości lub części zajęć praktycznych na odległość, jeśli są w stanie zapewnić osiągnięcie wszystkich efektów uczenia się.

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Przewiduje się, że seminaria, zajęcia laboratoryjne i praktyczne będą odbywać się w ramach zwykłej formy kształcenia. Proces studiowania będzie taki sam, jak na pierwszym roku studiów licencjackich i długoterminowych. Uczniowie mieli otrzymać dokładne programy nauczania do 25 lipca.

Politechnika Lubelska

Politechnika Lubelska nie podjęła jeszcze ostatecznej decyzji co do formy studiów na ten rok akademicki. Ale podobny łączony model studiowania będzie prawdopodobnie zastosowany na Politechnice Lubelskiej. Wykłady i niektóre zajęcia będą prowadzone metodami nauczania na odległość. Zajęcia laboratoryjne oraz te wymagające obecności studentów ze względu na konieczność korzystania ze specjalistycznego sprzętu będą odbywały się w budynkach uczelni.