Praca studenta cudzoziemca w Polsce

Praca studenta cudzoziemca w Polsce

Niektóry cudzoziemcy, którzy studiują w Polsce mają możliwość podjęcia pracy zarobkowej bez konieczności posiadania zezwolenia na pracę. Nie potrzebują takiego zezwolenia ci, którzy odbywają studia stacjonarne bądź są uczestnikami stacjonarnych studiów doktoranckich odbywanych w naszym kraju. Nie jest konieczne wydawanie takiego zezwolenia również dla osób, które przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z korzystaniem z mobilności studenta, tj. kontynuują lub uzupełniają studia podjęte na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Nie ma znaczenia w tym przypadku czy studiują na uczelni publicznej czy prywatnej. Na ich karcie pobytu jest umieszczana adnotacja „dostęp do rynku pracy”, która będzie potwierdzeniem ich uprawnienia dla pracodawcy.

Poza wymienionymi wyżej przypadkami, nie jest wymagane posiadanie zezwolenia na pracę jeśli cudzoziemiec posiada m.in.:
• zezwolenie na pobyt stały w Rzeczypospolitej Polskiej,
• zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej w Rzeczypospolitej Polskiej,
• zgodę na pobyt ze względów humanitarnych,
• ważną Kartę Polaka,
• zgodę na pobyt tolerowany w Rzeczypospolitej Polskiej,
• zezwolenie na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną,
• status członka rodziny obywatela UE/EOG/Szwajcarii.

Ponad to nie jest konieczne by cudzoziemiec posiadał zezwolenie na pracę jeśli:
• jest małżonkiem obywatela polskiego, posiadającym zezwolenie na pobyt czasowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które zostało udzielone w związku z zawarciem związku małżeńskiego lub
• jest absolwentem polskich szkół ponadgimnazjalnych, stacjonarnych studiów wyższych lub stacjonarnych studiów doktoranckich na polskich uczelniach,
• korzysta w Polsce z ochrony międzynarodowej (posiada status uchodźcy, korzysta z ochrony uzupełniającej).

Student powinien przedstawić podmiotowi zatrudniającemu ważną legitymację studencką bądź zaświadczenie z uczelni by potwierdzić fakt studiowania. Pracodawca, który planuje zatrudnić cudzoziemca, powinien sprawdzić czy przebywa on w Polsce legalnie. Nielegalne zatrudnianie cudzoziemca naraża pracodawcę na ukaranie karą grzywny od 1000 zł do 30 000 zł. W takiej sytuacji cudzoziemcowi zostanie wydana decyzja o zobowiązaniu do powrotu do kraju pochodzenia.
Podpisując umowę o pracę cudzoziemiec będzie podlegał pod polskie przepisy pracownicze zawarte w kodeksie prawa pracy.