Starasz się o zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE?

Starasz się o zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE?

Zapoznaj się ze zmianami dotyczącymi potwierdzenia znajomości języka polskiego.

Istotną zmianą w przepisach są wymogi dotyczące potwierdzenia znajomości języka polskiego, jakie muszą spełnić osoby ubiegające się o zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego.

Znajomość języka polskiego potwierdzić można, przedstawiając jeden z poniżej wymienionych dokumentów:

1) Urzędowe poświadczenie znajomości języka polskiego, na poziomie co najmniej B1

-zdanie egzaminu z języka polskiego jako języka obcego i uzyskanie certyfikatu*, wydawanego przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego;
*absolwent szkoły wyższej, który ukończył studia w języku polskim, bądź absolwent szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły ponadpodstawowej, która posiada świadectwo dojrzałości, działające w systemie edukacji Rzeczypospolitej Polskiej -po złożeniu wniosku i uiszczeniu opłaty za wydanie certyfikatu otrzymuje certyfikat nie musząc zdawać egzaminu

2) świadectwo ukończenia szkoły lub uczelni w Rzeczypospolitej Polskiej, w której wykładowym językiem jest język polski;

3) świadectwo ukończenia szkoły lub uczelni za granicą z wykładowym językiem polskim*, odpowiadającej szkole lub uczelni w rozumieniu przepisów prawa polskiego;
*nie stosuje się do małoletniego cudzoziemca, który nie ukończył 16 roku życia do dnia złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE