Świadczenie rodzicielskie

Świadczenie rodzicielskie

Świadczenie rodzicielskie, zwane potocznie „kosiniakowym”, jest świadczeniem otrzymywanym po urodzeniu się dziecka. Wysokość świadczenia jest stała i wynosi miesięcznie 1000 zł netto (oznacza to, że nie jest opodatkowane ani nie podlega innym obciążeniom). Nie jest ono zależne od żadnego kryterium dochodowego. Świadczenie jest przyznawane osobom, które nie mają możliwości skorzystać z urlopu macierzyńskiego ze względu na podstawę wykonywanej pracy (umowy o dzieło, umowy zlecenie) bądź też studiujące. Przyznaje się je również osobom bezrobotnym. Nie jest konieczne, aby osoba bezrobotna była zarejestrowana w Urzędzie Pracy i posiadała status osoby bezrobotnej. Wniosek o kosiniakowe mogą również złożyć osoby zatrudnione lub prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, jeśli nie pobierają zasiłku macierzyńskiego.

Jeżeli jesteś cudzoziemcem, to wniosek o kosiniakowe możesz złożyć posiadając:
• zezwolenie na pobyt stały,
• zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE,
• kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”. Ten punkt nie dotyczy osoby, która jest obywatelem państwa spoza UE, ale ma zezwolenie na pracę w państwie UE na okres do 6 miesięcy albo jest przyjęta w celu podjęcia studiów albo ma prawo do pracy na podstawie wizy,
• zezwolenie na pobyt czasowy udzielone ze względu na posiadanie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE udzielonego przez inne państwo członkowskie. udzieliło Ci zezwolenia na — oraz zamierzasz w Polsce: pracować, prowadzić działalność gospodarczą, podjąć lub kontynuować studia lub szkolenie zawodowe,
• status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą.

Świadczenie rodzicielskie przysługuje:
• matce albo ojcu dziecka (Ojcu przysługuje świadczenie rodzicielskie kiedy został skrócony okres pobierania świadczenia rodzicielskiego na wniosek matki dziecka po wykorzystaniu przez nią tego świadczenia za okres co najmniej 14 tygodni od dnia urodzenia dziecka lub w przypadku śmierci matki dziecka albo porzucenia dziecka przez matkę.)
• opiekunowi faktycznemu dziecka (tj. osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka) w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10. roku życia;
• rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10. roku życia;
• osobie, która przysposobiła dziecko, w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10. roku życia.

Długość trwania świadczenia rodzicielskiego jest uzależniona od ilości urodzonych lub objętych opieką dzieci.
• 52 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie, przysposobienia jednego dziecka lub objęcia opieką jednego dziecka;
• 65 tygodni – w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia dwojga dzieci lub objęcia opieką dwojga dzieci;
• 67 tygodni – w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia trojga dzieci lub objęcia opieką trojga dzieci;
• 69 tygodni – w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia czworga dzieci lub objęcia opieką czworga dzieci;
• 71 tygodni – w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia pięciorga i więcej dzieci lub objęcia opieką pięciorga i więcej dzieci.

Jeżeli się zdarzy, że zbiegną się następujące świadczenia:
a. świadczenie rodzicielskie lub
b. świadczenie pielęgnacyjne, lub
c. specjalny zasiłek opiekuńczy, lub
d. dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, lub
e. zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
– przysługuje jedno z tych świadczeń wybrane przez osobę uprawnioną.

Wniosek o świadczenie należy złożyć w terminie trzech miesięcy, licząc od dnia urodzenia, przysposobienia lub objęcia dziecka opieką. Jeśli wniosek będzie złożony w terminie to prawo do świadczenia rodzicielskiego ustala się, począwszy od miesiąca urodzenia, przysposobienia lub objęcia dziecka opieką.
Jeśli jednak nie zostanie on złożony w terminie, nie później jednak niż w okresie 52 tygodni, w przypadku urodzenia (przysposobienia, objęcia opieką) jednego dziecka i odpowiednio dłużej w przypadku urodzenia (przysposobienia, objęcia opieką) więcej dzieci, prawo do świadczenia rodzicielskiego ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek.
Grafika poniżej przedstawia miejsca w Lublinie gdzie w formie papierowej możesz złożyć wniosek o zasiłek rodzinny oraz miejsca w Internecie gdzie możesz taki wniosek złożyć on-line.