• polski
    • angielski

Test rynku pracy – zapewne często o nim słyszysz, ale nie jesteś pewien czy musisz go „mieć” w procedurze uzyskania zezwolenia na pracę bądź zezwolenia na pobyt czasowy i pracę.

Test rynku pracy – informacja o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych, a dokładniej -informacja o tym, że Twój pracodawca nie może znaleźć zarejestrowanych bezrobotnych na to stanowisko o które się ubiegasz. Pracodawca może to sprawdzić w Powiatowym Urzędzie Pracy. Jeżeli nie ma bezrobotnych osób, które mogłyby pracować na wskazanym stanowisku, Starosta wyda informację o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych.

Na szczęście, w konkretnych okolicznościach cudzoziemcy zwolnieni są z tego, czasami problematycznego obowiązku. Postaramy się poniżej przybliżyć najczęściej występujące sytuacje.
Pierwszą jest okoliczność, gdy zawód który masz zamiar wykonywać u tego pracodawcy, znajduje się w wykazie zawodów deficytowych. Wykazy te publikowane są w rozporządzeniach wojewodów dla konkretnych województw.
Kolejno, nie potrzebujesz testu rynku pracy gdy bezpośrednio przed złożeniem wniosku, posiadałeś zezwolenie na pracę lub zezwolenie na pobyt czasowy i pracę, u tego samego pracodawcy i na tym samym stanowisku.
Wspomnianej informacji starosty nie potrzebujesz także gdy w okresie 3 lat przed złożeniem wniosku, ukończyłeś w Polsce uczelnię z siedzibą na jej terytorium lub na terytorium innego Państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego bądź Konfederacji Szwajcarskiej.
Jeżeli jesteś doktorantem w Polsce to też jesteś zwolniony z Testu Rynku Pracy.
Kolejną przesłanką jest fakt przebywania w Polsce legalnie i nieprzerwanie już od 3 lat poprzedzających złożenie wniosku.
Jeżeli zawód który masz zamiar wykonywać, znajduje się w rozporządzeniu właściwego ministra pracy dotyczącego sytuacji, gdy zezwolenie na pracę jest wydawane przed wojewodę bez testu rynku pracy.
Możesz być także zwolniony z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę, na mocy odrębnych przepisów.
Co więcej, nie potrzebujesz testu rynku pracy gdy bezpośrednio przez złożeniem wniosku o zezwolenie na pracę , byłeś zatrudniony u tego samego pracodawcy i na tym samym stanowisku przez okres nie krótszy niż 3 miesiące na podstawie oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi, które zostało wpisane do ewidencji oświadczeń. Ważne! Te 3 miesiące muszą być przepracowane na podstawie umowy o pracę i dokumentów które potwierdzają opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne.
Ponadto, gdy jesteś obywatelem Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy i chcesz wykonywać prace pielęgnacyjno-opiekuńcze lub pomoc domową.