• polski
    • angielski
    • rosyjski

Zmiana kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń pomocy społecznej

Zachęcamy do zapoznania się ze zmianami dotyczącymi kryterium dochodowego

Weryfikacja kryteriów dochodowych i kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej odbywa się co 3 lata, tak więc w nadchodzącym roku 2022, kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej ulegną zmianie. Od 1 stycznia obowiązywać będą nowe kryteria dochodowe, to jest 776 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 600 zł dla osób w prowadzących wspólne gospodarstwo domowe z rodziną.

Nowe kryteria dochodowe będą wpływać także na sytuację cudzoziemców przebywających na terytorium Polski. W szczególności dotyczyć to będzie kwoty niezbędnej do pokrycia kosztów utrzymania cudzoziemca lub określania stabilnego regularnego źródła dochodu osób ubiegających się np. o zezwolenie na pobyt czasowy. W związku z powyższym, od nadchodzącego roku kwota kosztów na pokrycie utrzymania cudzoziemca czy też kwota wskazująca na posiadanie stabilnego i regularnego dochodu , musi być zgodna z kryterium określonym wyżej.